Sme presťahovaní : Horné Ozorovce 300 - hneď veďla krby Tuma.

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je Kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predošlej vete.

V prípade, že Kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od Zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný Predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od Kupujúceho prijal, pokiaľ Kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

Ustanovenia zákona o odstúpení od Zmluvy v lehote 14 dní však nejde chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

Ďalšie informácie k odstúpeniu spotrebiteľa v 14 dňovej lehote

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky pri tovare označeného pojmom "Dočasne vypredané" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci Kupujúceho o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú Kupujúcemu peniaze vrátené na účet.